Przygotuj nieruchomość

Zadbaj o swo­je wnę­trze w nale­ży­ty spo­sób! Jako pro­fe­sjo­na­li­sta doło­żę wszel­kich sta­rań, aby przed­sta­wić Pań­stwa nie­ru­cho­mość w jak naj­lep­szym świe­tle. Jed­nak­że… Zanim nadej­dzie moment sesji, zale­ca się odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie wnę­trza, celem zwięk­sze­nia jego atrak­cyj­no­ści.

Jak przy­go­to­wy­wać wnę­trze do zdjęć?

  • Wnę­trze każ­de­go z pomiesz­czeń win­ny być odpo­wied­nio wysprzą­ta­ne;

  • Szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na ele­men­ty szkla­ne oraz poły­sku­ją­ce – zacie­ki oraz pla­my mogą zna­czą­co obni­żyć jakość foto­gra­fii;

  • Wszyst­kie zbęd­ne bądź nie­este­tycz­ne przed­mio­ty win­ny być scho­wa­ne;

  • Uszko­dzo­ne lub nie­kom­plet­ne wypo­sa­że­nie win­no być napra­wio­ne, wymie­nio­ne bądź ewen­tu­al­nie skry­te;

  • W przy­pad­ku dom­ków jed­no­ro­dzin­nych bądź miesz­kań par­te­ro­wych do któ­rych przy­na­le­ży ogród bądź inne tere­ny zie­lo­ne, zale­ca się jego uprząt­nię­cie – ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem traw­ni­ka oraz ele­wa­cji.