Oferta i cennik

Wszyst­kim swo­im Klien­tom ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ną, a zara­zem kom­plek­so­wą sesję foto­gra­ficz­ną nie­ru­cho­mo­ści bądź wnę­trza, ukie­run­ko­wa­ną przede wszyst­kim na sprze­daż oraz wyna­jem – miesz­ka­nia, domu, loka­lu usłu­go­we­go etc.

W swo­jej ofer­cie mam tak­że moż­li­wość wyko­na­nia zdjęć lot­ni­czych (licen­cja na wyko­ny­wa­nie zdjęć z dro­na) oraz wir­tu­al­ne­go spaceru. 

Do każ­de­go Klien­ta pod­cho­dzę w spo­sób indy­wi­du­al­ny, dla­te­go też okre­śle­nie final­nej ceny usłu­gi nie jest w tym przy­pad­ku moż­li­we. Aby w peł­ni spro­stać Pań­stwa ocze­ki­wa­niom, poni­żej zamiesz­czam przy­kła­do­wy cen­nik doty­czą­cy tzn. ofer­ty pod­sta­wo­wej (zdję­cia do ofert internetowych). 

  • Kawa­ler­ka            — 350zł
  • M2                         — 400zł
  • M3                         — 450zł
  • M4                         — 550zł
  • Dom                       — od 700zł
  • zdję­cia z dro­na        — od 500zł
  • Dom + dron            — od 900zł
  • wir­tu­al­ny spa­cer      — od 600zł 

na życze­nie wysta­wiam fak­tu­ry Vat, poda­ne ceny są cena­mi netto.

Jeden kom­plet zdjęć zawie­ra pro­fe­sjo­nal­ne foto­gra­fie, pod­da­ne sta­ran­nej obrób­ce kom­pu­te­ro­wej oraz odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wa­ne na potrze­by Klien­ta np. celem wyświe­tla­nia ich w Inter­ne­cie. Zestaw skła­da się z serii zdjęć każ­de­go z pokoi, a tak­że kuch­ni, pomiesz­czeń sani­tar­nych, przed­po­ko­ju oraz ewen­tu­al­nych dodat­ko­wych pomiesz­czeń np. gar­de­ro­by czy bal­ko­nu. W celu uatrak­cyj­nie­nia swo­jej ofer­ty, do każ­de­go kom­ple­tu wyko­nu­ję rów­nież zdję­cia z zewnątrz (w cenie).

Czas reali­za­cji zle­ce­nia wyno­si mak­sy­mal­nie 48h od zakoń­cze­nia zdjęć.